Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Marker Media

Marker Media is de handelsnaam van de eenmanszaak van de heer Marc G.C. Coenen, gevestigd te 6121 RP Born, gemeente Sittard Geleen, aan het adres Graetheide 42, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24598747.

Artikel 1. Begrippen

Marker Media is een reclamebureau dat wordt geëxploiteerd door de heer Marc Coenen, die tevens de feitelijke werkzaamheden verricht binnen de onderneming. Marc Coenen is werkzaam als grafisch vormgever, reclamemaker, drukwerkbegeleider en adviseur. Verder begeleid Marc Coenen derden-zelfstandigen in de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van klanten van Marker Media.
Onder werkzaamheden wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten en produceren en verkopen van producten, waaronder, doch niet uitsluitend het verrichten van diensten als (grafisch) vormgever, reclamemaker, adviseur en/of begeleider in de meest ruime zin van het woord zoals, zonder naar volledigheid te streven, het ontwikkelen en leveren van grafische concepten, logo’ s, huisstijlen, folders, covers, reclamedrukwerk, belettering, websites en het begeleiden van derden-zelfstandigen/ondernemers in de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever/koper..
Onder opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan particulieren en/of bedrijfsmatige of beroepsmatige opdrachtgever of koper.
Onder opdracht wordt in het kader van deze voorwaarden mede verstaan: koopovereenkomst.
Onder Marker Media wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan de heer Marc G.C. Coenen, gevestigd te Born, en door hem aangewezen medewerkers of zelfstandigen/ondernemingen die zich met medeweten en goedvinden van de opdrachtgever en in opdracht en onder toezicht van Marker Media met de uitvoering van de opdrachten en/of koopovereenkomst (mede) bezig houden.


Artikel 2. Het tot stand komen van de overeenkomst

Op alle overeenkomsten, het aanbod daartoe en/of de aanvaarding daarvan, offertes, leveringen en diensten van Marker Media zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij door Marker Media uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten van opdrachtgever. Daarnaast zijn deze voorwaarden mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of personen die ten behoeve van Marker Media werkzaam zijn en/of zijn geweest, in de ruimste zin des woords. Dergelijke personen en/of vennootschappen zijn gerechtigd zich te beroepen op het in deze voorwaarden bepaalde.
Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst kan door Marker Media zowel mondeling, schriftelijk als digitaal worden gedaan. Pas nadat het aanbod schriftelijk en/of digitaal is aanvaard of door Marker Media schriftelijk of digitaal is bevestigd aan de opdrachtgever, is de opdracht bindend. 
De offertes en aanbiedingen die door Marker Media worden gedaan, zijn vrijblijvend en herroepelijk. Indien en voor zover er sprake zou zijn van een vergissing of een verschrijving in de offerte, is Marker Media niet gebonden aan deze offerte. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of aangeboden, hebben offertes en aanbiedingen van Marker Media een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. 
Prijsopgaven zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW en exclusief plaatsingskosten, verzendkosten, transportkosten en montagekosten.
Indien er geen schriftelijke aanvaarding of digitale aanvaarding is ontvangen en/of geen opdrachtbevestiging door Marker Media is verzonden, maar Marker Media stemt ermee in om de opdracht te starten dan zal de inhoud van de offerte van Marker Media als overeengekomen gelden.

Artikel 3. Het wijzigen en/of aanvullen van de inhoud van de overeenkomst (van opdracht)

Marker Media is gerechtigd om de inhoud van de opdracht te wijzigen indien dat volgens hem noodzakelijk is voor het behalen van een goed resultaat.
Marker Media is gerechtigd om, indien en voor zover hij dat voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de opdracht noodzakelijk en/of wenselijk acht, meer werkzaamheden uit te (doen) voeren dan de werkzaamheden zoals deze naar aard en/of omvang zijn overeengekomen. Marker Media zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over deze extra werkzaamheden. Op deze extra werkzaamheden zijn de gebruikelijke honorarium- en/of prijsafspraken van toepassing.


Artikel 4. De verplichtingen van Marker Media

Marker Media is verplicht om de hem opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit te (doen) voeren.
Marker Media verplicht zich om zaken te leveren die voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
Marker Media bepaalt in beginsel naar eigen inzicht de wijze waarop hij de werkzaamheden uitvoert. Het staat opdrachtgever weliswaar vrij om nadere aanwijzingen te geven, doch Marker Media staat het vrij om te beoordelen of deze passen binnen de hem gegeven opdracht en binnen de wijze waarop hij als goed en zorgvuldig opdrachtnemer de opdracht wenst uit te voeren.
Marker Media is, indien opdrachtgever daarom verzoekt, verplicht om opdrachtgever nader te informeren. Deze informatieverplichting van Marker Media is beperkt tot de gegevens die opdrachtgever niet onthouden mogen worden in verband met de uitvoering van de opdracht en die ook redelijkerwijs verstrekt kunnen worden.
Marker Media is gerechtigd om bepaalde werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever uit te besteden aan (een) derde(n), zolang dit de aard van de werkzaamheden en de kwaliteit niet voor opdrachtgever nadelig beïnvloedt.
Marker Media behoudt zich te allen tijde het recht voor, de in de offerte of overeenkomst benoemde medewerkers te vervangen door personen met vergelijkbare senioriteit en ervaring op het terrein van bedoelde werkzaamheden.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn onder de inspanningsverplichtingen van Marker Media niet begrepen het onderhoud en/of beheer van: de website; lichtbakken; de belettering; de reclame-uitingen; overige geleverde producten;
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn onder de inspanningsverplichtingen van Marker Media niet begrepen het verlenen van ondersteuning aan de technische en inhoudelijke beheerders van de website, het verzekeren van de geleverde zaken van de opdrachtgever, het onderhoud en de schoonmaak daarvan.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Marker Media niet gehouden tot de terbeschikkingstelling van de voor het gebruik, onderhoud en beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur en content managementsysteem.


Artikel 5. Specificaties

 1. Alle door Marker Media genoemde of overeengekomen termijnen en opleverdata en leveringsdata zijn vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Marker Media genoemde of overeengekomen termijnen/data, gelden steeds als streefdata, binden Marker Media niet en hebben een indicatief karakter. Door omstandigheden kunnen data/termijnen door Marker Media worden gewijzigd. Overschrijding of wijzigingen daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Marker Media opleveren en derhalve opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 2. Het niet nakomen van enige verplichting ten gevolge van ziekte van de heer Coenen en/of medewerkers van Marker Media, levert nimmer een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht op. Evenmin kan ziekte worden toegerekend wegens het niet behalen van bepaalde termijnen. Ziekte wordt door partijen aangemerkt als overmacht.
 3. Marker Media spant zich in om de overeengekomen termijnen en opleverdata in acht te nemen. Marker Media is niet gebonden aan termijnen of opleverdata wegens onvoorziene omstandigheden, wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst, meerwerk of wijziging van specificaties.
 4. Indien Marker Media door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd. Bovendien kan dit leiden tot opschorting van de werkzaamheden. De oorspronkelijk overeengekomen (lever)tijden komen alsdan te vervallen.
 5. Indien opdrachtgever niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp aan Marker Media heeft verstrekt, zullen partijen in goed onderling overleg bepalen welke ontwerpen, belettering, reclame-uitingen en website, dient te worden ontwikkeld, zo nodig zal dit schriftelijke worden vastgelegd. Daarbij wordt eveneens overeengekomen voor welke doelen de ontwerpen en zaken zullen worden gebruikt.
 6. De specificaties van de te ontwikkelen producten/ontwerpen/huisstijl/website kunnen betrekking hebben op welke functionele, esthetische en technische eigenschappen deze dienen te hebben, de stijl en het aantal door Marker Media te ontwikkelen ontwerpen, reclame-uitingen en webpagina’s. De specificaties of de ontwerpen dienen tevens informatie te bevatten over de op te nemen of te verwerken tekstbestanden, kleuren, materialen, logo’s, foto’s, formulieren, videofilms, grafische bestanden, geluid, codes of ander materiaal.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Marker Media verstrekte gegevens, specificaties, ontwerpen en zaken en zorgt dat het aangereikte materiaal vrij is van auteursrechten, portretrechten en vrij is van merkenrechtelijke aanspraken. Onjuistheden en onvolledigheden zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 8. Indien de inhoud en/of vormgeving van zaken van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te maken keuzes, zal Marker Media deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de hem bekende ideeën, uitgangspunten en doelen van de opdrachtgever.
 9. Marker Media zal zijn producten en ontwerpen met zorg ontwikkelen, uitvoeren en leveren, één en ander zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties of het ontwerp en zo veel als mogelijk met inachtneming van de wensen van opdrachtgever voor zover mogelijk en vallende binnen de overeengekomen prijs of honorarium en beschikbare budget.
 10. Marker Media kan een schriftelijk akkoord verlangen waarin opdrachtgever verklaart in te stemmen met de specificaties / het ontwerp. Marker Media kan de werkzaamheden opschorten totdat het schriftelijke akkoord is ontvangen.
 11. Opdrachtgever zal de voor opname of verwerking benodigde materialen en informatie, tijdig, met inachtneming van de in de overeenkomst genoemde termijnen en in een door Marker Media te bepalen vorm en formaat aanleveren. Marker Media is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en de overeengekomen leveringstermijnen te verlengen als de materialen/informatie later worden aangeleverd.
 12. De ontwikkelwerkzaamheden van Marker Media worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 13. Indien Marker Media voor opname of verwerking van een of meer tekstbestanden in de website vertalingen nodig heeft, zal opdrachtgever op eigen kosten zorg dragen voor deze vertalingen.
 14. Marker Media is niet verplicht de domeinnaam voor de website bij de daarvoor bestemde instanties aan te vragen c.q. te registreren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 15. Indien Marker Media een prototype ontwerpt van producten kunnen de daarvan afgeleide producten in geringe mate afwijken van het prototype qua materiaal, kleur en vorm zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit.


Artikel 6. Acceptatie, opdrachtgever gebruiksrecht

 1. Zowel Marker Media als de opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te stellen de laatste ontwerp(en), voorbeelden, prototypes, testversies (van de ontwerpen), huisstijl, belettering, reclame-uitingen en website te controleren en goed te keuren, voordat wordt overgegaan tot openbaarmaking, verveelvoudiging of productie. Opdrachtgever krijgt daartoe een nader overeen te komen termijn om de zaken te testen.
 2. De opdrachtgever dient op verzoek van Marker Media zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk of digitaal te bevestigen. Na goedkeuring worden de producten / ontwerpen / website door Marker Media geleverd, in eerste instantie met gebruiksrechten.
 3. Indien Marker Media een bepaalde lijn c.q. hoeveelheid dezelfde producten dient te leveren, zal eerst een voorbeeld/prototype worden ontwikkeld, deze dienen de schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever/afnemer te verkrijgen. De vervolgleveringen kunnen geringe afwijkingen vertonen wat betreft de kleur, maat en materiaal zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit.
 4. Leveringen van zaken door Marker Media aan opdrachtgever geschieden onder voorbehoud van eigendom daarvan totdat aan alle verplichtingen jegens Marker Media is voldaan. Bij non-betaling is Marker Media gerechtigd de geleverde zaken als eigenaar terug te nemen en zich deze toe te nemen en te houden.
 5. Marker Media verleent opdrachtgever slechts een niet overdraagbaar en niet (sub)licenteerbaar recht tot gebruik van de ontwerpen/producten/website totdat aan alle verplichtingen jegens Marker Media is voldaan. Bij non-betaling is Marker Media gerechtigd deze licentie in te trekken.
 6. De opdrachtgever aanvaart de ontwerpen/producten/website in de staat waarin deze zich op het moment van levering bevinden, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Marker Media op grond van de verplichtingen verder in artikel genoemd.
 7. Marker Media zal zich naar beste vermogen er voor inspannen, aan hem toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud van de website of geleverde zaken of gebreken in de technische werking van de website of geleverde zaken, binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen indien deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een periode van één maand nadat de fouten gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Marker Media zijn gemeld.
 8. Marker Media kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Marker Media toe te rekenen oorzaken of indien de fouten na verloop van één maand na oplevering worden gemeld. Opdrachtgever heeft derhalve de plicht de zaken direct na levering te onderzoeken op eventuele gebreken.
 9. Marker Media staat er niet voor in dat de ontworpen/geleverde website goed werkt in samenhang met alle soorten nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere apparatuur.
 10. Partijen komen schriftelijk overeen voor welke doeleinden en/of producten de door Marker Media geleverde werken worden gebruikt. Het staat opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Marker Media niet vrij het gebruik te verruimen of voor andere doelen en/of producten te gebruiken dan schriftelijk overeengekomen, tenzij Marker Media de volledige auteursrechten heeft overgedragen. Dit geldt eveneens voor de door Marker Media geleverde c.q. gebruikte foto’s (op websites) die zonder schriftelijke toestemming van Marker Media niet voor ander doeleinden mogen worden gebruikt.
 11. Het merk en/of handelsnaam Marker Media mag zonder schriftelijke toestemming/licentieovereenkomst van Marker Media niet gebruikt worden, ook niet voor promotionele doeleinden.
 12. Het gebruik van het merk en/of handelsnaam Marker Media wordt schriftelijk overeengekomen met duidelijke omschrijving van het doel van het gebruik, de wijze van gebruik en de begrenzingen. De licentie voor gebruik is altijd tijdelijk en kan bij overtreding of misbruik worden ingetrokken.


Artikel 7. Aansprakelijkheid van Marker Media 

 1. Marker Media is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die voortvloeit uit het tekort schieten van Marker Media, en/of bij hem in dienst zijnde werknemers, medewerkers of de door Marker Media ingeschakelde (hulp)personen, waaronder ondernemers die met medeweten en met goedvinden van de opdrachtnemer en in opdracht van Marker Media met de uitvoering van de opdracht zijn belast, ten gevolge van enig te kort schieten in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van Marker Media voor directe vermogensschade die voortvloeit uit het te kort schieten in de nakoming door Marker Media en/of bij hem in dienst zijnde werknemers of medewerkers en/of door Marker Media ingeschakelde derden, is beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het honorarium/ de prijs die Marker Media tot het moment van de tekortkoming aan, in het kader van deze overeenkomst in rekening heeft gebracht. In ieder geval is deze gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekering in voorkomend geval uitkeert. Marker Media mag de verplichting tot vergoeding van eventuele schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten. Voor hulppersonen die Marker Media op aanwijzing van opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Marker Media niet aansprakelijk.
 3. Voor andere indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Marker Media niet aansprakelijk en wordt aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Opdrachtgever is gehouden om per direct, doch binnen 1 week nadat opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijs had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Marker Media. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan is Marker Media bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW op geen enkele wijze jegens opdrachtgever aansprakelijk.
 5. Marker Media is te allen tijde gerechtigd om de door opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken op een wijze die past bij - en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden, bijvoorbeeld door reparatie en/of herstel van de gemaakte fouten, of vervanging van gebrekkige zaken door nieuwe zaken. In dit kader dient ten alle tijden aan Marker Media schriftelijk de mogelijkheid moet worden geboden de fouten te herstellen en/of reparaties uit te voeren of deugdelijke zaken te leveren binnen een redelijke termijn.
 6. Opdrachtgever is verplicht eventuele schade zo veel als mogelijk te beperken en is gehouden daartoe de nodige maatregelen te treffen.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Marker Media voor alle aanspraken die derden jegens Marker Media pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Marker Media van de opdracht.
 8. Marker Media kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die opdrachtgever op de website of drukwerk plaatst indien deze door opdrachtgever zelf foutief is aangeleverd of door toedoen van opdrachtgever foutief is ontvangen.
 9. Marker Media is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten, waaronder begrepen tekstuele fouten die de opdrachtgever in de testversies had kunnen constateren.
 10. Marker Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk door een derde, bijvoorbeeld hacking, lekken of andere onrechtmatige inbreuken op de website door een derde, onrechtmatige onderschepping van e-mail door derden.
 11. Geen aansprakelijkheid wordt erkend en geen garantie wordt gegeven voor gebreken (aan reclame-uitingen, belettering) zoals, of gebreken die het gevolg zijn van
  • verwering of normale slijtage;
  • zon of andere weersinvloeden;
  • geringe kleurafwijkingen en materiaalafwijkingen die geen afbraak doen aan de
  • deugdelijkheid of functionaliteit;
  • onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
  • het ontbreken van onderhoud of reiniging van de geleverde zaken;
  • montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of door derden;
  • kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen inbreuk doen aan de deugdelijkheid of functionaliteit;
  • door of namens opdrachtgever geleverde materialen;
  • gebreken die bij oplevering geconstateerd hadden kunnen worden;
  • gebreken die niet binnen een redelijke termijn na levering worden gemeld.

 

Artikel 8. De verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om aan Marker Media het in rekening gebrachte honorarium, kosten of de koopprijs te betalen.
 2. Indien Marker Media dat wenselijk acht, is hij gerechtigd om aan opdrachtgever een redelijk voorschot op het honorarium, kosten of koopprijs voor de nog te verrichten werkzaamheden, de te maken kosten en te leveren zaken te vragen. Marker Media is gerechtigd om de aanvang van zijn werkzaamheden op te schorten en de levering van zaken uit te stellen totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
 3. Het honorarium of de koopprijzen van Marker Media worden vastgesteld aan de hand van een honorarium per uur, in de vorm van een vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar of per eenheid product. De omzetbelasting komt ten laste van opdrachtgever. Indien opdrachtgever daartoe verzoekt, zal Marker Media voorafgaand aan de aanvang van zijn werkzaamheden een opgave doen van de geschatte kosten in verband met de door hem en/of derde(n) te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien opdrachtgever van Marker Media geen vast bedrag/prijsafspraak/koopprijs of ten behoeve van een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van het honorarium per uur en het totaal van de door Marker Media bestede tijd of per eenheid geleverd product.
 4. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door Marker Media in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.
 5. Opdrachtgever is verplicht om facturen van Marker Media binnen 14 dagen na dagtekening in Nederlandse valuta aan Marker Media te betalen. Door het enkele verstrijken van deze termijn komt de opdrachtgever in verzuim. Verrekening of kortingen zijn niet toegestaan.
 6. Marker Media is gerechtigd om de overeenkomst van opdracht te beëindigen indien opdrachtgever in verzuim komt.
 7. Vanaf de 14e dag na factuurdatum is opdrachtgever bij wijze van schadevergoeding een boete en rente verschuldigd die gelijk is aan het percentage van de wettelijke rente te vermeerderen met 3%. Na elk heel jaar dat opdrachtgever in verzuim is, dient rente op rente te worden voldaan tot het moment waarop de declaratie en de verschuldigde rente volledig zijn voldaan onverminderd de uitoefening van de overige rechten die Marker Media krachtens de wet of de overeenkomst van opdracht toekomt.
 8. Marker Media is steeds gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen. Zolang opdrachtgever de door Marker Media verzochte zekerheden niet heeft gesteld, is Marker Media gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 9. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn het honorarium, kosten of de koopprijs betaalt, zal opdrachtgever jegens Marker Media aansprakelijk zijn voor de door Marker Media te maken buitengerechtelijke kosten die worden vastgesteld op de wettelijke normen conform de Wet normering Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) op grond van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,-. Deze aansprakelijkheid laat de uitoefening door Marker Media van overige rechten in verband met de niet-betaling door opdrachtgever onverlet.
 10. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Marker Media gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, de overdracht van auteursrechten op te schorten, de gebruikersrechten te blokkeren, het eigendom van reeds geleverde zaken terug te eisen en te nemen, de in het kader van de overeenkomst ontvangen zaken, gegevens, documenten, informatiedragers, databestanden onder zich houden en dit totdat opdrachtgever alle aan Marker Media verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 11. Indien de opdrachtgever:
 • in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendom wordt gelegd;
 • komt te overlijden;
 • onder curatele wordt gesteld;
 • enige wettelijke of contractuele op haar rustende verplichting (voortvloeiend uit een met Marker Media gesloten overeenkomst) niet nakomt; of
 • overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een voor de uitvoering van de overeenkomst relevant gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, n wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van haar bedrijf;

zullen alle openstaande verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. Bovendien heeft Marker Media het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en het geleverde, maar (nog) niet betaalde als haar eigendom terug te vorderen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Een en ander onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.


Artikel 9. Auteursrechten en Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van door Marker Media geleverde ontwerpen en zaken zijn exclusief voorbehouden aan Marker Media. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming/overeenkomst van Marker Media is de opdrachtgever derhalve niet gerechtigd om de door Marker Media ontwikkelde zaken te verkopen of op andere wijze te vervreemden, te verstrekken en te openbaren, te verveelvoudigen en/of te gebruiken voor andere doeleinden dan schriftelijk overeengekomen.
 2. Overdracht van auteursrechten door Marker Media geschiedt enkel en uitdrukkelijk bij schriftelijke overdrachtsovereenkomst.
 3. Na overdracht van het auteursrecht kan opdrachtgever het materiaal vrijelijk gebruiken.
 4. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden (auteursrechten, portretrechten, IE-rechten en merkenrecht) zich verzetten tegen gebruik van het door opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal (beeldmateriaal, foto’s, logo’s, tekst, typografie, muziek, domeinnamen, hyperlinks e.d.) aan Marker Media. Opdrachtgever vrijwaart Marker Media tegen elke aanspraak van een derde dienaangaande. De opdrachtgever stelt materiaal en zaken aan Marker Media ter beschikking vrij van auteursrechtelijke en merkenrechtelijke inbreuken.
 5. Opdrachtgever garandeert dat alle opdrachten en de resultaten daarvan voldoen aan de wettelijke voorschriften en dat opdrachtgever zo nodig de nodige vergunningen heeft aangevraagd om aan de wettelijke en rechterlijke eisen te voldoen.
 6. Marker Media is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten met betrekking tot de opdracht/ of derden en/of door de opdrachtgever geleverde zaken en informatie(dragers). Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de door Marker Media ontwikkelde ontwerpen en zaken.
 7. Marker Media ontwerpt vanuit een vrije en creatieve aanpak en vanuit originaliteit. Niettemin kan het door allerlei omstandigheden en door toeval voorkomen dat een ontwerp van Marker Media gelijkenis vertoont met een reeds bestaand ontwerp, logo, beeld en typografie. In het ongewenst geval dat opdrachtgever daarvoor aansprakelijk wordt gesteld is Marker Media daarvoor niet aansprakelijk. Verder wordt verwezen naar het zesde lid van dit artikel.
 8. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden kan worden onderschept. Marker Media kan niet aansprakelijk worden gesteld in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke- of geheime informatie.
 9. De opdrachtgever dient er tevens rekening mee te houden dat het technisch mogelijk kan zijn dat de website door derden op onrechtmatige wijze wordt gehackt, of dat er informatie kan “lekken”. Marker Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor voornoemde lekken of inbreuken door derden.

 

Artikel 10. Privacy 

 1. De door een consument in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens worden opgenomen in een consumentenbestand van Marker Media. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst.
 2. Marker Media voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Marker Media. zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de consument te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. Marker Media draagt zorg voor een privacyverklaring die op haar website staat gepubliceerd.

 

Artikel 11. Algemene voorwaarden van opdrachtgever

 1. Indien opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar algemene voorwaarden dan geldt bij voorbaat dat Marker Media die voorwaarden afwijst en op basis van dergelijke voorwaarden geen werkzaamheden verricht. Andere algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van Marker Media en Marker Media deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

 1. Op deze voorwaarden, de overeenkomsten die Marker Media sluit met de opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en voorts alle door Marker Media uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands Recht van toepassing. Nederlands Recht is ook van toepassing bij overeenkomsten die geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd in het buitenland of wanneer de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft.
 2. Marker Media sluit uitdrukkelijk uit (de bepalingen van) het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).
 3. In geval van een eventuele onverhoopte procedure is bij uitsluiting de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht bevoegd van een geschil tussen partijen kennis te nemen. 

 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond